cdssvvdfv
免费资源区六月优秀会员
级别: 霏凡元勋

UID: 173388
精华: 0
发帖: 80579
威望: 12497
霏币: 5516
活跃度: 83788
技术分: 0
非凡币: 434
交易值: 7
在线时间: 12104(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2017-07-22
楼主  发表于: 2017-03-15 16:04:20

教育资源】 素描零基础直达四级课程

对不起!您没有登录,请先登录论坛.
本帖最近评分记录:
 • 霏币:+5(billy-chan)
 • 级别: 高级会员
  UID: 120057
  精华: 0
  发帖: 641
  威望: 1935
  霏币: 9
  活跃度: 673
  技术分: 0
  非凡币: 105
  交易值: 0
  在线时间: 305(小时)
  注册时间: 2005-03-15
  最后登录: 2017-07-22
  1楼  发表于: 2017-03-15 16:36:56
  看看什么好的
  级别: 初级会员
  UID: 192659
  精华: 0
  发帖: 504
  威望: 100
  霏币: 43
  活跃度: 517
  技术分: 0
  非凡币: 10
  交易值: 0
  在线时间: 49(小时)
  注册时间: 2010-01-01
  最后登录: 2017-07-08
  2楼  发表于: 2017-03-15 16:54:04
  感谢分享,收藏备用,谢谢。
  生活就是生下来,活下去
  级别: 超级会员
  UID: 131888
  精华: 0
  发帖: 1474
  威望: 8088
  霏币: 6641.9
  活跃度: 1499
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 1105(小时)
  注册时间: 2005-05-01
  最后登录: 2017-07-19
  3楼  发表于: 2017-03-15 17:42:36
  看看什么好的
  级别: 资深会员
  UID: 2357
  精华: 0
  发帖: 782
  威望: 3001
  霏币: 518
  活跃度: 824
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 396(小时)
  注册时间: 2004-06-28
  最后登录: 2017-07-22
  4楼  发表于: 2017-03-15 20:55:57
  我只想学到电影《泰坦尼克》中男主角的绘画水平就可以了。感谢。
  世界永远充满着矛盾,人也一样。
  级别: 高级会员

  UID: 156350
  精华: 0
  发帖: 841
  威望: 2286
  霏币: 21
  活跃度: 1113
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 971(小时)
  注册时间: 2005-10-01
  最后登录: 2017-07-22
  5楼  发表于: 2017-03-15 21:21:18
  下来看看,有时间就用用
  级别: 高级会员
  UID: 25213
  精华: 0
  发帖: 370
  威望: 2016
  霏币: 21
  活跃度: 400
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 207(小时)
  注册时间: 2004-08-16
  最后登录: 2017-04-10
  6楼  发表于: 2017-03-15 21:31:30
  来看看。有什么内
  级别: 中级会员
  UID: 142002
  精华: 0
  发帖: 156
  威望: 1001
  霏币: 1886
  活跃度: 143
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 342(小时)
  注册时间: 2005-05-28
  最后登录: 2017-07-22
  7楼  发表于: 2017-03-15 21:45:26
  谢谢分享,看看有没有需要瓣资料
  级别: 高级会员
  UID: 116167
  精华: 0
  发帖: 895
  威望: 1815
  霏币: 9
  活跃度: 866
  技术分: 0
  非凡币: 70
  交易值: 0
  在线时间: 406(小时)
  注册时间: 2005-03-15
  最后登录: 2017-07-18
  8楼  发表于: 2017-03-16 07:36:18

  教育资源】 回 楼主(亚马逊) 的帖子

  感谢分享,看看!
  日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。
  级别: 白银长老

  UID: 209008
  精华: 0
  发帖: 11916
  威望: 52540
  霏币: 567.5
  活跃度: 12560
  技术分: 0
  非凡币: 20
  交易值: 0
  在线时间: 524(小时)
  注册时间: 2012-01-01
  最后登录: 2017-07-20
  9楼  发表于: 2017-03-16 08:08:23
  很想学习的内容
  级别: 初级会员
  UID: 201539
  精华: 0
  发帖: 396
  威望: 283
  霏币: 230
  活跃度: 426
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 175(小时)
  注册时间: 2011-01-01
  最后登录: 2017-07-19
  10楼  发表于: 2017-03-16 08:47:35
  大人能学吗?  看看去
  无聊小霸王!
  级别: 资深会员
  UID: 142668
  精华: 0
  发帖: 4993
  威望: 7675
  霏币: 8012
  活跃度: 7762
  技术分: 0
  非凡币: 2765
  交易值: 0
  在线时间: 792(小时)
  注册时间: 2005-05-28
  最后登录: 2017-06-28
  11楼  发表于: 2017-03-16 09:05:01
  非常感谢分享饿啦吖
  级别: 中级会员
  UID: 218249
  精华: 0
  发帖: 614
  威望: 472
  霏币: 466
  活跃度: 614
  技术分: 0
  非凡币: 374
  交易值: 0
  在线时间: 32(小时)
  注册时间: 2014-05-12
  最后登录: 2017-07-14
  12楼  发表于: 2017-03-16 10:11:11
  感谢分享,看一下!
  级别: 高级会员
  UID: 103670
  精华: 0
  发帖: 160
  威望: 2022
  霏币: 4
  活跃度: 158
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 125(小时)
  注册时间: 2005-02-14
  最后登录: 2017-05-25
  13楼  发表于: 2017-03-16 10:23:15
  一直想学,就是没有时间。
  你快乐吗?
  级别: 中级会员
  UID: 152913
  精华: 0
  发帖: 283
  威望: 1001
  霏币: 941
  活跃度: 380
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 1491(小时)
  注册时间: 2005-07-15
  最后登录: 2017-07-13
  14楼  发表于: 2017-03-16 11:01:37
  感谢分享,看看!
  不如沽酒卖桃花
  级别: 资深会员
  UID: 174540
  精华: 0
  发帖: 301
  威望: 3200
  霏币: 316
  活跃度: 348
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 125(小时)
  注册时间: 2005-10-02
  最后登录: 2017-07-08
  15楼  发表于: 2017-03-16 19:15:09
  素描是绘画的基础,看看
  级别: 中级会员

  UID: 209410
  精华: 0
  发帖: 772
  威望: 735
  霏币: 26
  活跃度: 755
  技术分: 0
  非凡币: 27
  交易值: 0
  在线时间: 254(小时)
  注册时间: 2012-01-01
  最后登录: 2017-07-05
  16楼  发表于: 2017-03-16 22:41:50
  感谢分享,收藏备用
  级别: 资深会员
  UID: 181400
  精华: 0
  发帖: 877
  威望: 4295
  霏币: 82
  活跃度: 1163
  技术分: 0
  非凡币: 388
  交易值: 0
  在线时间: 188(小时)
  注册时间: 2005-10-02
  最后登录: 2017-07-17
  17楼  发表于: 2017-03-17 12:14:37
  看看新东西。谢谢。
  级别: 中级会员
  UID: 165766
  精华: 0
  发帖: 116
  威望: 1001
  霏币: 1147
  活跃度: 127
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 75(小时)
  注册时间: 2005-10-01
  最后登录: 2017-07-20
  18楼  发表于: 2017-03-18 06:15:13
  看看什么好的
  级别: 中级会员
  UID: 214857
  精华: 0
  发帖: 1087
  威望: 466
  霏币: 341
  活跃度: 1123
  技术分: 0
  非凡币: 666
  交易值: 0
  在线时间: 202(小时)
  注册时间: 2012-10-01
  最后登录: 2017-07-08
  19楼  发表于: 2017-03-18 07:17:39
  下载学习一下,想学不知道怎么下手
  我一定会回来的
  级别: 高级会员
  UID: 13399
  精华: 0
  发帖: 1546
  威望: 2256
  霏币: 2319
  活跃度: 1547
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 1108(小时)
  注册时间: 2004-07-11
  最后登录: 2017-07-19
  20楼  发表于: 2017-03-18 09:18:01
  给孩子看看,很有用
  级别: 中级会员
  UID: 167663
  精华: 0
  发帖: 289
  威望: 1000
  霏币: 2830
  活跃度: 442
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 120(小时)
  注册时间: 2005-10-01
  最后登录: 2017-06-25
  21楼  发表于: 2017-03-18 14:15:26
  素描零基础直达四级课程看看
  过年了,我家闺女3岁了!
  级别: 青铜长老
  UID: 186938
  精华: 1
  发帖: 970
  威望: 15076
  霏币: 157.3
  活跃度: 962
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 0
  在线时间: 577(小时)
  注册时间: 2008-07-17
  最后登录: 2017-07-17
  22楼  发表于: 2017-03-19 09:13:03
  不错,素描我喜欢。
  级别: 资深会员
  UID: 12746
  精华: 0
  发帖: 349
  威望: 4200
  霏币: 218
  活跃度: 352
  技术分: 0
  非凡币: 20
  交易值: 0
  在线时间: 868(小时)
  注册时间: 2004-07-11
  最后登录: 2017-07-22
  23楼  发表于: 2017-03-19 13:31:48
  看看什么好的
  格老子的
  级别: 青铜长老

  UID: 187287
  精华: 0
  发帖: 2714
  威望: 15442
  霏币: 721
  活跃度: 2735
  技术分: 0
  非凡币: 0
  交易值: 6
  在线时间: 876(小时)
  注册时间: 2008-12-02
  最后登录: 2017-07-22
  24楼  发表于: 2017-03-19 13:38:32
  琴棋书画, 都要学习下~~
  我云卷云舒,
  别人坐看云卷云舒,
  级别: 初级会员

  UID: 217121
  精华: 0
  发帖: 68
  威望: 271
  霏币: 80
  活跃度: 66
  技术分: 0
  非凡币: 233
  交易值: 0
  在线时间: 20(小时)
  注册时间: 2014-01-25
  最后登录: 2017-03-20
  25楼  发表于: 2017-03-19 23:31:25
  可惜看不了   
  级别: 高级会员

  UID: 148424
  精华: 0
  发帖: 314
  威望: 1741
  霏币: 8606
  活跃度: 332
  技术分: 0
  非凡币: 70
  交易值: 0
  在线时间: 144(小时)
  注册时间: 2005-07-15
  最后登录: 2017-07-20
  26楼  发表于: 2017-03-20 16:24:01
  收藏一个,谢谢LZ分享!
  与有肝胆人共事,从无字句处读书
  级别: 资深会员
  UID: 127501
  精华: 0
  发帖: 2711
  威望: 7168
  霏币: 281
  活跃度: 4691
  技术分: 0
  非凡币: 1
  交易值: 0
  在线时间: 2100(小时)
  注册时间: 2005-05-01
  最后登录: 2017-07-22
  27楼  发表于: 2017-03-20 23:28:48
  题目起的好,看看
  与有肝胆人共事,从无字句处读书
  这年头最不值钱的就是钱
  级别: 资深会员
  UID: 219270
  精华: 0
  发帖: 4431
  威望: 4933
  霏币: 1101
  活跃度: 4436
  技术分: 0
  非凡币: 542
  交易值: 0
  在线时间: 458(小时)
  注册时间: 2014-06-09
  最后登录: 2017-07-21
  28楼  发表于: 2017-03-21 09:34:56
  素描,不错哦。
  这年头最不值钱的就是钱!
  超级灌水区六月优秀会员
  级别: 优秀会员

  UID: 186999
  精华: 0
  发帖: 350138
  威望: 15230
  霏币: 11108.3
  活跃度: 354286
  技术分: 0
  非凡币: 1343
  交易值: 0
  在线时间: 12619(小时)
  注册时间: 2008-08-06
  最后登录: 2017-07-22
  29楼  发表于: 2017-03-21 09:41:12
  我来看看啊